Mesleki Yeterlilik
Program Kuralları ve Prosedürler

 

 

PROGRAMIN KODU

P10-F313

PROGRAMIN

AMACI

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin (Seviye 3),

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

BAŞVURU

İÇİN GEREKEN

ÖN ŞARTLAR

 

 

 • Metal Levha İşletme Tezgâh İşçisi sınavı dili Türkçe olacaktır. Talep edilmesi durumunda tercüman temin edilebilir.
 • İlgili alanda iş yapabilme yeteneğinin olması,
 • Metal Levha İşletme Tezgâh İşçisi işlerini yapmaya fiziksel bir engele sahip olmaması
 • Okuma yazma bilmeyenler sınava girebilir başvuruda okuma desteği talebini CERTURK’ e iletmelidir.

 

BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMLARI VE REFERANS DOKÜMANLAR

 

 1. 12UY0086-3 Metal Levha İşletme Tezgâh İşçisi Seviye 3 Yeterliliği Rev. 02
 2. 12UMS0238-3 Metal Levha İşletme Tezgâh İşçisi Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı

BELGE VERİLMEYECK ADAYLAR

 • Görme engelli olanlar
 • Fiziksel engeli iş yapabilmesine engel olabilecekler
 • Yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırı dışında kalanlar. (16 yaşını doldurmamış olanlar)

BELGE BAVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 1. Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi fotokopisi
 2. Bir adet fotoğraf ( Mesleki yeterlilik sınavları için gerekli değildir.)
 3. Başvuru Taahhütname ve Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 4. 4-Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
 5. Sınava girecek kişinin IBAN numarası ( destek programı süresince )

YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ

12UY0086-3 Metal Levha İşletme Tezgâh İşçisi Seviye 3 Rev02 Ulusal Yeterliliği Başarım Ölçütleri

SERTİFİKALANDIRMA SÜRECİDEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

Belgelendirilecek aday yazılı sınav sonuçları ve uygulama sınavı sonuçlarına göre değerlendirilir.

TEORİKSINAV KURALLARI

 • Adayların sınav saatinden en az 20 dk. önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.
 • Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulundurması gerekmektir.
 • Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanında olmayan aday sınava alınmaz.
 • Teorik Sınav için kullanılacak sarf malzemeler ve donanım CERTURK tarafından karşılanacaktır.
 • Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
 • Yabancı adayların katıldığı sınavlarda yeminli tercüman kullanılmasına izin verilir.
 • Sınav esnasında, sınava giren kişilerin cep telefonu, ses kayıt cihazı, vb. alet ve ekipmanları kullanımı yasaktır.
 • Sınavdan çıkan aday tekrar sınava alınmaz.

TEORİKSINAVIN SORU SAYISI – BAŞARI PUANI - SÜRESİ

12UY0086-3 Metal Levha İşletme Tezgâh İşçisi Seviye 3:

 

 • A1 modülü: çoktan seçmeli 4 seçenekli en az 25 soru, başarılı olma notu en az 60
 • B1 modülü çoktan seçmeli 4 seçenekli en az 10 soru, başarılı olma notu en az 60
 • B2 modülü çoktan seçmeli 4 seçenekli en az 10 soru, başarılı olma notu en az 60

 

** Teorik sınav süresi soru başına 1,5 dk,

 

PERFORMANS SINAVI BAŞARI PUANI

12UY0086-3 Metal Levha İşletme Tezgâh İşçisi Seviye 3:

 

 • A1 modülü: Performans sınavı yapılmamaktadır.
 • B1 modülü: Başarılı olma puanı en az 80
 • B2 modülü: Başarılı olma puanı en az 80

 

SINAV YERİ

Sınavının yapılacağı yer başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Mümkün olmayan durumlarda CERTURK’ ün önereceği yerde yapılacaktır.

Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Mümkün olmayan durumlarda CERTURK’ün önereceği yerdeki ekipman ve diğer aletler kullanılacaktır.

Sınav sırasında iş emniyeti , sıcaklık ,gürültü , aydınlatma yeterliliği ve adayların birbirini etkilemeyeceği şekilde izole edilmiş güvenli bir sınav ortamı sağlanacaktır.

Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Sınavın tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde 3 kez daha hak tanınır.

ITIRAZ

Belge almaya hak kazanamayan aday belge konusunda verilmiş bir karara veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına itiraz edebilir ancak yazılı(ıslak imzalı) olarak beyan etmek zorundadır. Belgeli personel sınav sonuçları veya belgelendirme kararına 2 hafta içinde itiraz edebilir.

BELGELENDİRME PROGRAMI GÖREV TANIMLARI

 • Ofis Asistanı: Yapılan başvuruların ön değerlendirmesini yapar.
 • Değerlendirici : Adaya uygulama sınavında gözetmenlik yapar.
 • Karar verici: Değerlendirici gözlem kontrol raporu, laboratuvar sonuçlarına göre belgeyi düzenler.
 • Personel Belgelendirme Müdürü : Düzenlenen belgenin son kontrolünü yaparak yayınlanmasına onay verir.

SINAVI YAPACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ

Sınav değerlendiricisinin ölçütleri ise 12UY0086-3 Seviye 3 Metal Levha İşletme Tezgâh İşçisi Rev. 02 Değerlendirici Ölçütlerini karşılamalıdır.

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Yok

 

BELGE UZATMA SIKLIĞI

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI – İPTALİ

 • Belgeli kişi Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı tespit edillirse
 • Belgeli kişi yapılan veya denk gelen herhangi bir denetim neticesinde ilgili standarda göre yeterliliği onaylandığı zamandaki becerilerini artık sergileyemediği tespit edilirse belgesi  İPTAL edilir.
 • Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilir ve elektronik ortamda kamuya ilan edilir.

KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ /

YENİDEN BELGELENDİRME

 

Belgelerinin kapsam değişikliği / geçerlilik süresi dolduğunda Metal Levha Tezgâh İşçisinin yeniden belgelendirilmesi için uygulanacak yöntem eğer belgelendirme standardında belirtilmemiş ise ilk kez belgelendirme prosedürüne uygun olacaktır. Eğer belgelendirme standardında bu konu yer alıyor ise belgelendirme standardına göre şartlar sağlanırsa yeniden belgelendirme yapılacaktır.

Ulusal Yeterlilik Çerçevesinden iptal nedeniyle çıkarılan yeterliliklere göre belge sahibi olan ve belgelerinin geçerlilik süresi dolmayan kişilerin, geçerliliği devam eden yeterlilik birimleri bu birimleri içeren başka yeterliliklere göre yapılacak belgelendirmede değerlendirilir.