Hizmetlerimiz
CE Belgelendirme

CE Belgelendirme, Avrupa’da satılan her türlü malzemenin çeşitli test ve deneylerden geçirildikten sonra üzerinde CE işareti ekleme işlemine denir. Üzerinde CE işareti olan malzemeler sağlık ve güvenlik açısından problem taşımayan ürünler olarak görülmektedir.

 ce-sertifika-sorgulama

CE işaretiAvrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı  hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren bir Birlik işaretidir.

CERTURK 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi Akreditasyon, uygunluk değerlendirme ile ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini harmonize standartlarda belirtilen şartlarda yürütebilecek  teknik personel ve yeterlilikte , ulusal akreditasyon kuruluşu (TÜRKAK) tarafından tasdik edilmiş bir kuruluştur. CERTURK AB’ de akreditasyon gerekliliğinin yasal çerçevesi  gereğince, Akreditasyon uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin  sağlıklı  yürütür. Ürün uygunluğunun sağlanması ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerine güvenin temsilcisidir.

P10-F473 PED BAŞVURU FORMU’nu indirmek için tıklayınız.

CE Markası’nın Kullanımı Ve Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının İliştirme Kuralları                                    

“CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılması

“CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır:
İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin,  geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
CERTÜRK’ün onaylanmış kuruluş kimlik kayıt No: …………………

 1. CE işareti boyutları bölümünde belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,
 2. lgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, “CE” işareti asgarî 5 mm ebadında olur,
 3. Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,
 4. “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
 5. “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
 6. “Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
 7. Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
 8. “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.
 9. CE” uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.
 10. CE markasının yanlış kullanımında sözleşmede ve yasal şartlarda belirtilen cezalar uygulanır.
 11. İşaret, mamulün veya imalatçının temel gereklere uyduğunu ve mamulün pazarda kısıtlamalarla karşılaşmadan yer alabilmesi için, imalatçı veya üçüncü şahısların ilgili uygunluk değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmiş olduğunu beyan etmeli veya belirtmelidir.
 12. İşaret, verildiği mamule ve bütün temel gereklerle ilgili olmalıdır. Eğer mamul farklı direktiflerin kapsamında ise, mamulün üzerinde taşıdığı işaret bütün bu direktiflere uygunluğu belirtecektir. İşaretin mamul üzerinde taşınmasından sorumlu olan kişi bütün direktiflere uygunluğu temin etmelidir.
 13. CE işareti prensip olarak, ürünün ilgili direktiflerin tüm hükümlerine uymasını temin etme amacıyla uygunluk değerlendirme prosedürü tamamlanmadan iliştirilemez. Bu genellikle üretim safhasının sonunda olacaktır. Bu durum, eğer örneğin CE işareti ürüne son denetim sonrasına kadar iliştirilmeyecek bir veri levhası üzerinde ise problem teşkil etmez. Bununla beraber, eğer CE işareti ürünün veya aksamının örneğin damgalama veya basma yoluyla ayrılmaz bir parçasını oluşturuyorsa, işaretleme, ürünün uygunluğunun üretim safhası boyunca münasip bir tarzda doğrulanmasının sağlanması şartıyla, üretimin herhangi bir safhasında iliştirilebilir.
 14. CE” işaretinin yanında, Modül A2, F ve Giçin CEERTÜRK kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde sözleşme kapsamındaki ve uygunluk değerlendirmesi yapılan ürünlere imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından bir örneği CERTÜRK tarafından onaylanan şekilde sözleşme süresince konulur. Modül C2 uygunluk değerlendirmesinde onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası CERTURK gözetiminde konur.

CE İşaretinin Boyutları

CE işareti aşağıdaki formatta olmalıdır. Şayet CE işareti genişletiliyor veya daraltılıyorsa oranlar korunmalıdır.

ce-belgelendirme

 

İlgili dokümanlar

 • CE İşareti Yönetmeliği
 • REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
 • EA-2/17- EA Guidence on the horizontal requirements for the accreditionof conformity assesment bodies for notification purposes