Kurumsal
KVKK Aydınlatma Metni

 

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Certurk Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Certurk Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. Bu aydınlatma metni kapsamında müşteri, tedarikçi, iş ortağı ve Şirket’in faaliyetleri kapsamında kişisel veri paylaşımında bulunan ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında faaliyetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 

 1. Kimlik Verileri
 2. İletişim Verileri
 3. Finansal Veriler 
 4. Özlük Verileri
 5. Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 6. Hukuki İşlem Verileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Müşteriyi tanıma sürecinin yürütülmesi,
 • Teklif ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Teslimat işlemleri ile lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması,
 • Mesleki yeterlilik faaliyetleri kapsamında sınav süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması,
 • Faturalama ve belge düzenleme sürecinin yürütülmesi,
 • İş birliği içinde olunan müşteri, tedarikçi, iş ortaklarının iletişim bilgilerinin tutulması,
 • Özel günlerde kutlama amaçlı hediye veya mesaj gönderilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesi kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız tedarikçi ve iş ortaklarına, nakliye ve kargo firmlarına, banka ve aracı kurumlara, hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel konularda danışmanlık aldığımız kişi veya kuruluşlara, hissedarlara ve topluluk şirketlerine aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz, Şirket ile ticari veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, çalıştığınız firmalardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5. maddesinde sayılan aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. HAKLAR KAPSAMINDAKİ TALEPLER İÇİN İLETİŞİM ADRESİ

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak, İçmeler Mah. Yılmaz Sok. Köse İş Merkezi No:2 Kat:4 Daire:4 Tuzla -İstanbul adresine yazılı olarak, info@certurk.com adresine e-posta yoluyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler aracılığıyla iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvuru ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebin reddedilmesi halinde yazılı olarak bilgilendirme yapılacaktır.