Kurumsal
BAŞVURANLARA YÖNELİK KVKK METNİ

Certurk Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi (VKN: 2060675591) (Şirket) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kişisel verilerin güvenliğine önem vermekte ve bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza mesleki yeterlilik belgesi için başvuru yapan kişilere (Başvuran) ait her türlü kişisel verinin Kanun’a uygun olarak işlenmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.

 

Bu metin ile mesleki yeterlilik belgesi almak için Şirketimize başvuru sürecine ilişkin olarak Başvuranlara kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunulmakta ve aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ kATEGORİLERİ

 

Şirket tarafından işlenen Başvuranlara ait kişisel verilerin kategorileri aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Lokasyon Bilgileri
 • Mesleki Deneyim Bilgileri
 • Eğitim Bilgileri
 • Özlük Bilgileri

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Başvuranların kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • İmzalanacak sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemlerin ifa edilmesi
 • İlgili mevzuat ve kamu kuruluşlarınca verilen yetki kapsamında mesleki yeterlilik sınav, belgelendirme ve gözetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kamu ve özel kuruluşlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi sürecinin yürütülmesi
 • Kimlik teyidinin yapılması
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlanması
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi
 • Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Şirket, Başvuranların kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini Kanun’un 5. ve 6.  maddelerinde düzenlenen veri işleme şartlarına uygun olarak işlemektedir.

 

Şirket, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanan Başvuranlara ait kişisel verileri ilgili veri işleme amaçlarına paralel olarak envanterde detaylı olarak belirtilen aşağıda hukuki sebeplerden birine dayalı olarak işlemektedir:

 • Kanunlarda öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

 

Başvuranlara ait kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri ile kişisel verilerin işlenme prensiplerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Söz konusu aktarım, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde gerçekleşmektedir:

 

 • İş devri veya işin bir kısmının devri,
 • Şirkete ait hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İlgili mevzuat ve kamu kuruluşlarınca verilen yetki kapsamında mesleki yeterlilik sınav, belgelendirme ve gözetim süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi
 • Üçüncü kişi tedarikçilerden hizmet alınması,
 • İş ortaklarıyla ve üçüncü kişilerle iş ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin planlanması
 • Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması.

 

Yukarıda sayılı amaçlar doğrultusunda Başvuranlara ait kişisel veriler; hizmet alınan tedarikçiler, anlaşmalı bankalar, sigorta şirketleri, finansal denetim şirketleri, iş ortakları, destek alınan hukuk büroları ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile amaçla sınırlı ve orantılı olarak paylaşılmaktadır.

 

BAŞVURANLARIN SAHİP OLDUĞU KANUNİ HAKLAR

 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen Başvuranlar, aşağıdaki konulara ilişkin talepte bulunabilir:

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Başvuranlar bu taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak, “İçmeler Mah. Yılmaz Sk. Köse İş Merkezi No:2/4 Tuzla / İstanbul” adresine yazılı olarak, info@certurk.com  adresine e-posta yoluyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler aracılığıyla iletebilir. Talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvuru ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebin reddedilmesi halinde Başvurana yazılı olarak bilgilendirme yapılacaktır.