Mesleki Yeterlilik
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklerle ilgili olarak 23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı kanununda bir değişiklik yapıldı ve  “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde” çalışan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi.

Değişikliğin yapıldığı tarihten 12 ay sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçiler ilgili mesleklerde çalıştırılmayacaktır.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK’in BEŞİNCİ MADDESİ:

Mesleki Eğitim Zorunluluğu:

Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. (2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

Bakanlıklar ile tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun getirilmesine yönelik gerekli değişiklikleri on iki ay içerisinde yapacaktır. Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi zorunlu haline getirilmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin;

31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,

1.1.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

Söz konusu maddelerin tam metinleri şöyle:

1) Tehlikeli ve çok tehllikeli işlerden olup Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu konuda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup,diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm alan ve dallarda çalıştıranlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

2) Bakanlık ile Kamu Kurum ve Kuruluşların görev alanlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuata bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.

3) Birinci Fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır.Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz türk lirası idari para cezası verilir.Bu kanuna göre verilen idari para cezalarının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Ek 1- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

 İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Listesi için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/MYK%20Zorunlulugu/Sinav_Ucretleri-1.pdf