Blog

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavında Sıkça Sorulan Sorular - 1

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavında Sıkça Sorulan Sorular - 1

1) MYK'nın Personel Statüsü Nedir ve Atanma Şekli Nasıldır? 

5544 rakamlı Yasanın 24. maddesi gereğince Müessese hizmetleri iş mevzuatı kararlarına göre daimi emekçi statüsünde istihdam edilen personel eliyle yürütülür.
Merkez Yönetim Kurulu münhalsarih pozisyonları için Maliye Bakanlığı’ndan aldığı daimi emekçi kadrolarına İŞKUR'dan imtihan neticelerine göre sevk edilen şahısları istihdam etmek zorundadır. Kamu müessese/kuruluşlarında memur, kontratlı ya da emekçi statüsünde bulunan bireylerin Merkez Yönetim Kurulunun idareyici, uzman veya öteki pozisyonlarına naklen ceddilmesi muhtemel değildir.

2) Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Nedir?

Milli Mesleksel Yeterlilik Sistemi; milli iş standartlarının oluşturulduğu, mesleksel ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleksel yeterliliğinin akredite olmuş ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı imtihanlar neticesinde evraklandırıldığı, alınan evrakların milli ve beynelmilel seviyede mukayese etilebilirliğinin sağlandığı, yaşam boyu bilmenin desteklendiği, formel örgün eğitim almadan işi bilen bireylere bilgi ve marifetlerini dokümanlandırma ihtimalinin verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ait tüm kararlara etkin olarak katıldığı, nitelik teminatının sağlandığı, adaletli, transparan ve emin bir sistemdir.

3) Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin İş ve Eğitim Yaşamına Katkısı Nasıl Olacaktır?

Milli Mesleksel Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki esas emel eğitim ile iş hayatının kalite arzları arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için lüzum dinlediği kaliteli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının işgücüne müteveccih mevcut gereksinimleri ve geleceğe dönük meyilleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı milli iş standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yeniden eğitim dünyası da, emellerinden birisi olan nitekli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde aktif ve elastik bir biçimde hakikatleştirecektir. Bu sistemin en eforlu güzergahlarından birisi, yaşam boyu bilme kavrayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda rastgele bir eğitim almadan çalışarak marifet edinen fertleri sahip oldukları maharetleri evraklandırmaları, fertlere değişik işler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği işte ortaya çıkan yeni büyümeleri elastik bir biçimde işine yansıtabilmesi ve bunu dokümanlandırabilmesi gibi olanaklar bu sistem sayesinde muhtemel olacaktır.

4) Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sistemdeki rolü nedir?

Bu sistemde koordinasyon Merkez Yönetim Kurulu tarafından sağlanmakta, Merkez Yönetim Kurulu sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme misyonlarını üstlenmektedir. Müessesenin faaliyet alanı eğitim ve istihdam kesimini beraber ilgilendirdiğinden tam karar süreçlerinde de alakalı sosyal tarafların katkılarının temel alındığı bir yaklaşım özümsenmiştir.Milli Mesleksel Yeterlilik Sistemi’nin bileşenleri olan milli iş standartları ve milli yeterlilikler; sektörlere ve işlere ait yetkinliği ve temsil eforu olan ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kamu müessese/kuruluşları, emekçi, patron, iş teşkilatları ve sivil toplum teşkilatları tarafından iş dünyasının gereksinimleri ve geleceğe dönük meyilleri ile eğitim dünyası ve öteki sosyal tarafların katkılarının temel alınması suretiyle hazırlanmaktadır. Milli iş standartlarının hazırlanması, imtihan ve dokümanlandırma sürecinde ölçme ve değerlendirmeyi sağlayacak milli yeterliliklerin hazırlanmasında esas girdi oluşturmaktadır. İmtihan ve dokümanlandırma süreci de Merkez Yönetim Kurulu’nın himayeyi ve teftişi altında reelleştirilmektedir. Evraklendirilmek istenilen yeterliliklerde TÜRKAK ya da Avrupa Denklik Birliği ile çok taraflı tasvire uyuşması imza atmış denklik müesseselerinden TS EN İstanbul Sanayi Odası/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Evraklendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Koşullar standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş dokümanlandırma kuruluşları Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilerek bu kuruluşların yaptığı imtihanlarda zaferli olanlara Merkez Yönetim Kurulu dokümanlarının verilmesi sağlanmaktadır.

5) Hangi Meslekler 5544 Sayılı MYK Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır?

5544 Rakamlı Merkez Yönetim Kurulu Yasayı’nun 2. Maddesine göre doktorluk, diş doktorluğu, hemşirelik, ebelik, eczacılık, baytarlık, mimarlık Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan işler, mühendislik işi ile en az lisans seviyesinde öğrenimi gerektiren ve işe giriş koşulları yasayla tertip edilmiş olan işler bu Yasanın kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm işler kapsamda yer almaktadır.